از جمعه که اومدم اداره کماکان تا امروز که خوبه تا پنجشنبه باید بیام .

این هفته روزهای فرد شیفت بودم منتها یه کلاس برامون گذاشتن که باید هر روز رو بیایم سرکار

شنبه از خونه ساعت ١٢ اومدم و ساعت ۴ رفتم خوب بود ولی دیروز از صبح بکوب کار بعد کلاس دوباره کار

نمیدونم چرا تو کلاس هنگه هنگم احساس میکنم منو فریز کردن و نه میتونم جم بخورم نه میتونم این مخم رو جم بدم اصلا و ابدا تمرکز ندارم

شاید پیر شدم دیگه

از اداره هم که اومدم با حال نزار رفتیم بوستان برای انتخاب نهایی کاغذ دیواری

اون کار هم انجام شد و من ساعت ١٠ که خیلی خیلی هم بی سابقه است خوابم برد ولی از ساعت ١ بیدار شدم و تا ۴ همچنان بیدار خوابم نمیبرد سی دی ٢ زن دوم رو دیدم و انقدر گریه کردم که خدا میدونه بعدش نشستم به مجله خوندن حموم هم رفتم خوابم برد دوباره ساعت ۶ بیدار شدم و الان گیجه گیجم

خدا به دادم برسه