سلام

از چهارشنبه بعد از ظهر همراه با شوشو و فندقی رفتیم کیش و شنبه نصفه شب برگشتیم .

خداییش خیلی بهم خوش گذشت و کلی انرژی گرفتم و خستگیم در رفت و با روحیه توپ برگشتیم تهران.

منتها یکشنبه از زور بدن درد نمیتونستم تکون بخورم از بس این بازار اون بازار رفته بودم.

هتلی هم که گرفته بودیم خیلی خوب و عالی بود و راضی بودیم .یه روز با فندقی از استخرش استفاده کردم که دیگه منو کشت هر رو زمیگفت بریم استخر .

برای خودم پوتین و کیف و بلوز دامن و تاپ شلوارک و...گرفتم که همشون رو کلی دوست میدارم .

امروز بعد از یک هفته اومدم سرکار خیلی سخت بود میگما نمیشه من خانه دار بشم؟خیلی بهم تو خونه موندن مزه میده .