چهارشنبه از اداره زود رفتم و جمع و جور کردیم و ساعت ٧ راه افتادیم .بلیطمون هم ساعت ٢٠ دقیقه به ٩ بود.

تصمیم هم گرفتیم که با ماشین خودمون بریم چون آژانس تا اونجا ۶۵٠٠ میگرفت ببره برگشتن هم احتمالا ١٠ تومن ترجیح دادیم که ٨٠٠٠ تومن پول پارکینگ بدیم و راحت بریم .

قطارمون سیمرغ بود و یه کوپه هم داشتیم راحت بود خیلی ساعت ٨ و تیم هم رسیدیم مشهد و مستقیم رفتیم هتل اترک .

از هتلش نسبت به ستارش اصلا و ابدا خوشم نیومد ولی حسنش این بود که نزدیک حرم بود .

ظهر همگی با هم رفتیم حرم خیلی خیلی گرم بود و ترجیح دادیم دیگه فندق رو تو روز نبریم که خیلی اذیت نشه .

بعد از ظهر هم رفتیم پارک ملت آخر شب هم رفتیم حرم .

جمعه صبح هم خودم برای نماز صبح رفتم حرم که خیلی بهم چسبید چون مراسم مولودی خونی هم داشتن برگشتم حرم ساعت ٩ بود با شوشو و فندقی رفتیم صبحانه خوردیم.

کوه سنگی رفتیم امامزاده یاسر و ناصر رفتیم طرقبه توس الماس شرق..

روز اول همچنان تو فاز نخوردن بودم ولی از روز دوم دیگه همچین زدم به پایش و حسابی خوردم و بهم خیلی مزه داد .

یکشنبه صبح هم برگشتیم با قطار پردیس از این سالنیهاست به نظرم خیلی راحت اومد (چهار تا صندلی هم داشتیم )ولی رسیدم خونه از بدن درد مردم .

این از ماجرای سفر دیروز هم رفتم خونه مامانم اینها و شب هم خودمونو انداختیم شام خونه خواهری .