همینه دیگه هی شوشو رو منع کنی که چرا انقدر بی حواسی یه نموره گیج میزنی

اصلا حواس نداری نمونش چند وقت پیش میخواستیم بریم بیرون اومده کالسکه بذاره صندوق عقب کاپشنشو که میخواسته بده زیپشو درست کنند و تو کیسه بوده میذاره گوشه خیابون و رفت که رفت از این موردا زیاده ها

خلاصه من هم عابر بانکمو گم کردم و چند روز بگیر و بگرد و اعصاب و فکر ناراحت تا این که خلاصه رفتم بانک و درخواست کارت جدید دادم امروز صبح که خواستم بیام اداره دیدیم تو جیب پالتومه

مثه این که آه شوشو خان گرفته و سره خودم هم اومد